I. Definicje pojęć:

Organizator — organizatorem kursów, których dotyczy niniejszy regulamin jest firma Wrota Umysłu, z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 50/4, 31-416 Kraków, NIP: 712-295-00-83, REGON: 122758930

Trener — osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kursu

Kursant — osoba bezpośrednio uczestnicząca w kursie, która dokonała opłaty za kurs. W przypadku Kursantów niepełnoletnich wszelkie decyzje podejmuje opiekun prawny Kursanta.

Przedstawiciel firmy — osoba uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie organizacji kursu w danej firmie lub instytucji.

Przedstawiciel szkoły — osoba uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie organizacji kursów i warsztatów pokazowych w danej szkole lub placówce edukacyjnej.

II. Kursy otwarte

1. Kursy grupowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wyraża chęć wzięcia udziału w grupowym kursie otwartym. Wypełnienie formularza jest niezobowiązujące.
 • Cenę i termin rozpoczęcia kursu ustala Organizator.
 • Organizator ustala termin przedpłaty i cenę kursu obowiązującą w przedpłacie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zniżek do podanych cen kursów.
 • Kurs otwarty może się rozpocząć, gdy liczba uczestników wynosi minimum 5 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w momencie, gdy na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia grupa liczy mniej niż 5 osób.
 • W każdej edycji kursu grupa Kursantów liczy maksymalnie 10 osób. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej dodatkowej osoby.
 • Rezerwacja miejsca na kursie następuje w momencie dokonania opłaty. Wraz z wpłynięciem na konto Organizatora wymaganej kwoty potencjalny uczestnik staje się Kursantem.

§ 2 Prawa i obowiązki Kursanta

 • Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu szybkiego czytania i efektywnej nauki w wymiarze 24 godzin zegarowych, zgodnie z opisem na niniejszej stronie.
 • Kursant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zaleceniami Trenera w trakcie trwania kursu.
 • W ramach wpłaconej kwoty Kursant otrzymuje skrypt szkoleniowy i materiały dodatkowe, 3 piłeczki do żonglowania, wskaźniki do czytania, oraz certyfikat ukończenia kursu.
 • Kursant ma prawo zrezygnować z uczestnictwa i otrzymać zwrot 100% wpłaconej kwoty na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem kursu.
 • Kursant ma prawo zrezygnować z uczestnictwa i otrzymać zwrot 80% wpłaconej kwoty na 3 dzień dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia 20% kwoty jako rekompensaty kosztów organizacyjnych.
 • Od dnia rozpoczęcia kursu Kursant może zrezygnować z udziału w kursie bez możliwości zwrotu wpłaconych środków. Kursant w ramach wpłaconej kwoty może uczestniczyć w kolejnych edycjach kursu, lub przekazać miejsce na kursie innej osobie.
 • Kursant ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach kolejnych edycji kursu, jeśli w trakcie trwania kursu pierwotnego nie osiągnął zadowalających wyników, lub chce swoje wyniki polepszyć. W takim wypadku Organizator ma prawo zażądać od Kursanta jedynie zwrotu kosztów materiałów wykorzystywanych na zajęciach.

III. Kursy zamknięte

1. Kursy indywidualne

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Każda osoba potencjalnie zainteresowana kursem ma prawo do bezpłatnego spotkania konsultacyjnego.
 • Cena kursu indywidualnego ustalana jest przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zniżek do podanych cen.
 • W ramach wpłaconej kwoty Kursant otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
 • Program kursu indywidualnego ustalany jest na podstawie wywiadu i materiałów przedstawionych przez Kursanta podczas spotkania konsultacyjnego lub kontaktu mailowego.
 • Termin rozpoczęcia kursu indywidualnego ustala Organizator wraz z Kursantem.
 • Przed rozpoczęciem kursu Organizator przedstawia Kursantowi dokładny program, zawierający cele kursu, treści programu, długość trwania kursu (ilość godzin), częstotliwość spotkań, całkowity koszt oraz sposób płatności. Aby kurs mógł się rozpocząć dokument musi być zaakceptowany przez Kursanta i Organizatora poprzez złożenie podpisów pod wszystkimi ustaleniami.
 • Kurs indywidualny odbywa się zazwyczaj w mieszkaniu Kursanta lub innym miejscu wskazanym przez niego. W przypadku, gdy Kursant nie dysponuje odpowiednim lokalem, Trener organizuje miejsce spotkań w sali szkoleniowej.
 • Ustalone terminy spotkań mogą zostać zmienione za zgodą obu stron.
 • Kurs może zostać przerwany przez każdą ze stron w dowolnym momencie jego trwania z tygodniowym terminem wypowiedzenia umowy.
 • Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kursanta przerwa w zajęciach będzie trwała dłużej niż 3 tygodnie, firma Wrota Umysłu nie bierze odpowiedzialności za efekty osiągnięte w ciągu zakładanej w programie liczby godzin.
 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wyraża chęć wzięcia udziału w kursie indywidualnym. Wypełnienie formularza jest niezobowiązujące.
 • Każda osoba potencjalnie zainteresowana kursem ma prawo do bezpłatnego spotkania konsultacyjnego.
 • Cena kursu indywidualnego ustalana jest przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zniżek do podanych cen.
 • W ramach wpłaconej kwoty Kursant otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
 • Program kursu indywidualnego ustalany jest na podstawie wywiadu i materiałów przedstawionych przez Kursanta podczas spotkania konsultacyjnego lub kontaktu mailowego.
 • Termin rozpoczęcia kursu indywidualnego ustala Organizator wraz z Kursantem.
 • Przed rozpoczęciem kursu Organizator przedstawia Kursantowi dokładny program, zawierający cele kursu, treści programu, ramowy plan kursu, długość trwania kursu (ilość godzin), częstotliwość spotkań, oraz całkowity koszt oraz sposób płatności. Dokument podpisany jest przez Kursanta i Organizatora.
 • Kurs indywidualny odbywa się zazwyczaj w mieszkaniu Kursanta lub innym miejscu wskazanym przez niego. W przypadku, gdy Kursant nie dysponuje odpowiednim lokalem, Trener organizuje miejsce spotkań w sali szkoleniowej i wiąże się to z dodatkową opłatą 15 zł/godzinę.
 • Jeżeli podczas trwania kursu założone cele nie zostały osiągnięte, mimo iż Kursant ściśle stosował się do zaleceń Trenera, Kursant ma prawo do dodatkowych, bezpłatnych zajęć.
 • Jeżeli Kursant wniesie opłatę za cały kurs z góry, a kurs będzie musiał zostać przerwany, pozostałe godziny mogą być wykorzystane przez Kursanta w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu lub przekazane innej osobie.

2. Kursy dla firm

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wyraża chęć nawiązania współpracy związanej z przeprowadzeniem kursu zamkniętego. Wypełnienie formularza jest niezobowiązujące.
 • Każda firma lub instytucja zainteresowana kursem zamkniętym ma prawo do bezpłatnego spotkania konsultacyjnego, jak również krótkiego szkolenia pokazowego.
 • Ceny kursów zamkniętych ustala Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zniżek do podanych cen.
 • Program kursu zamkniętego ustalany jest na podstawie wywiadu i materiałów przedstawionych przez Przedstawiciela firmy podczas spotkania konsultacyjnego lub kontaktu mailowego.
 • Przed rozpoczęciem kursu Organizator dostarcza Przedstawicielowi dokładny program, zawierający cele kursu, treści programu, ramowy plan kursu, długość trwania kursu (ilość godzin), częstotliwość spotkań, całkowity koszt oraz sposób płatności. Dokument podpisany jest przez Organizatora i Przedstawiciela.
 • Cena kursu zawiera wszystkie niezbędne materiały dla kursantów.
 • Na życzenie Przedstawiciela po zakończeniu kursu Organizator sporządza raport zawierający mierzone podczas kursu postępy kursantów.

3. Kursy dla szkół

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy wyraża chęć nawiązania współpracy związanej z organizacją kursów zamkniętych w szkołach lub placówkach edukacyjnych. Wypełnienie formularza jest niezobowiązujące.
 • Każda szkoła zainteresowana kursami zamkniętymi dla uczniów ma prawo do bezpłatnych spotkań konsultacyjnych, jak również krótkiego szkolenia pokazowego.
 • Ceny kursów dla uczniów, odbywających się w placówkach szkolnych ustala Organizator w porozumieniu z Przedstawicielem szkoły.
 • Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zniżek do podanych cen.
 • W szkole zainteresowanej kursami Organizator we współpracy z Przedstawicielem szkoły organizuje bezpłatne warsztaty pokazowe dla uczniów.
 • Na życzenie Przedstawiciela szkoły może zostać zorganizowane spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów.
 • Uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach zapisują się na kurs za pomocą ustalonej drogi kontaktu.
 • Na życzenie Przedstawiciela szkoły po zakończeniu kursu Organizator sporządza raport zawierający mierzone podczas kursu postępy kursantów.

IV. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem www.szybkieczytanie.info.pl/regulamin.
 • W przypadku zmiany Regulaminu podczas realizacji zlecenia obowiązuje Regulamin aktualny w chwili wysłania zgłoszenia.
 • Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 21.12.2011 i wszedł w życie od dnia 23.12.2011. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 06.02.2013.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 • W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.szybkieczytanie.info.pl/regulamin.