Regulamin kursów

I. Definicje pojęć:

Organizator — organizatorem kursów, których dotyczy niniejszy regulamin jest firma Wrota Umysłu, z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 50/4, 31-416 Kraków, NIP: 712-295-00-83, REGON: 122758930

Trener — osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kursu

Kursant — osoba bezpośrednio uczestnicząca w kursie, która dokonała opłaty za kurs. W przypadku Kursantów niepełnoletnich wszelkie decyzje podejmuje opiekun prawny Kursanta.

Przedstawiciel firmy — osoba uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie organizacji kursu w danej firmie lub instytucji.

Przedstawiciel szkoły — osoba uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie organizacji kursów i warsztatów pokazowych w danej szkole lub placówce edukacyjnej.

II. Kursy otwarte

1. Kursy grupowe

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Prawa i obowiązki Kursanta

III. Kursy zamknięte

1. Kursy indywidualne

§ 1 Postanowienia ogólne

2. Kursy dla firm

§ 1 Postanowienia ogólne

2. Kursy dla szkół

§ 1 Postanowienia ogólne

IV. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.szybkieczytanie.info.pl/regulamin.